Bliżej Mszy św.

Komunia święta - śpiew

Rozdzielaniu Komunii świętej towarzyszy śpiew. Wyraża on wspólnotowy charakter ludu pielgrzymującego do źródła życia i karmiącego się Ciałem Chrystusa. Nie powinien trwać dłużej niż procesja komunijna. Może to być śpiew naprzemienny, w którym wszyscy powtarzają antyfonę, a zwrotki wykonuje schola, chór lub kantor.

Przy doborze śpiewu na Komunię należy zwrócić uwagę, by nie była to pieśń o charakterze adoracyjnym, stosowana do wykonywania podczas nabożeństwa eucharystycznego, lecz by nawiązywała do Eucharystii jako Pokarmu. Nadto warto pamiętać, by śpiew komunijny wyrażał związek między liturgią słowa danego dnia  i liturgią eucharystyczną, pomiędzy słowem Pana i Ciałem Pańskim, a także odnosił się do aktualnego obchodu liturgicznego. Prawzorem dla śpiewów komunijnych i jednocześnie wskazówką co do jego treści jest antyfona na Komunię zawarta w Mszale. Gdy zgromadzenie nie wykonuje śpiewu, antyfona ta powinna zostać odczytana przez wiernych albo niektórych z nich, albo przez lektora w chwili, gdy celebrans przyjmuje Komunię świętą. Jeżeli to nie miało miejsca, antyfonę recytuje sam kapłan po przyjęciu Komunii świętej, a przed rozdawaniem jej wiernym (por. OWMR 87).

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

06:45 roraty, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach i Koronka do Miłosierdzia Bożego

Liturgia na dziś

Logowanie