Katecheza na Triduum Paschalne (6)

Drukuj

Wigilia Paschalna w Noc Świętą

Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętnia świętą noc Zmartwychwstania Pana, jest jakby matką wszystkich świętych wigilii. Kościół czuwając oczekuje Pańskiego Zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Wszystkie obrzędy wigilii paschalnej odbywają się w nocy, nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy ją zakończyć przed świtem niedzieli.

Wigilia Paschalna, w którą Żydzi przez całą noc czuwają, oczekując przyjścia Pana mającego ich wybawić z niewoli faraona, była przez nich obchodzona jako doroczna pamiątka. Była ona figurą prawdziwej Paschy Chrystusa, a wi­ęc w nocy prawdziwego wyzwolenia, w którą Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. (list)

Liturgia Wigilii Paschalnej ma cztery zasadnicze części: obrzęd światła, czytania Pisma świętego, liturgia chrzcielna, liturgia Eucharystii.

W pierwszej części ma miejsce błogosławieństwo nowego ognia, którego płomień rozprasza ciemności i rozjaśnia noc. Dalej następuje błogosławieństwo świecy paschalnej-symbol Chrystusa zmartwychwstałego, wykonanej z wosku, nowej, jednej, zwyczajnej wielkości, ze względu na prawdziwość znaku nigdy sztucznej, którą zapala się od nowo pobłogosławionego ognia. Symbolika paschału z wyrytą na nim datą przypomina, że tajemnice zbawcze Chrystusa są ciągle aktualne. Procesja, w której lud wchodzi do kościoła, kroczy za przewodem światła paschału, tak jak synowie Izraela nocą szli za przewodem słupa ognia, tak chrześcijanie idą stopniowo w ślady Zmartwychwstałego Chrystusa. Diakon lub celebrans niosący paschał trzykrotnie obwieści śpiewem światło Chrystusa. Kościół - Nowy Lud Boży jest oświecony światłem Chrystusa. Orędzie paschalne Exultet, w śpiew którego wsłuchuje się zgromadzenie stojąc z zapalonymi świecami, obwieszcza radość Wielkiej Nocy Zmartwychwstania pańskiego i ukazuje ponadczasowe działanie Boga. Kilkakrotne akcentowanie „tej nocy” wskazuje, że i my teraz uczestniczymy w tajemnicy paschalnej, która stała się udziałem Izraelitów w czasach Starego Przymierza i jest dziełem samego Chrystusa.

Liturgia słowa stanowi drugą część Wigilii Paschalnej. Obejmuje ona siedem czytań Starego Testamentu i dwa z Nowego Testamentu Każde czytanie, psalm i modlitwa stanowią pewną tematyczną, historiozbawczą całość. Liturgia bowiem stopniowo wprowadza w dynamikę historii zbawienia. Ukazuje najpierw rolę przygotowawczą , wprowadzającą do trzech nocy, jakimi są noc stworzenia, noc Abrahama i noc wyjścia, by zapowiedzieć i ukazać wymowę nocy nowego stworzenia, czyli zmartwychwstania. Czytanie słowa Bożego tej nocy ma specyficzną moc i daje bogate światło.

Trzecią częścią Wigilii jest liturgia chrzcielna. Śpiew litanii do Wszystkich Świętych jest znakiem wiary w świętych obcowanie. Modlitwa błogosławieństwa wody ukazuje nam znaczenie wody w całej historii zbawienia. Pod koniec modlitwy celebrans wstawia paschał do wody, co oznacza, że dzięki wodzie, która jest sakramentalnym znakiem chrztu, zostaliśmy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa mocą Ducha Świętego. Liturgia chrzcielna wigilii obrazuje sens samej Paschy jako przejścia przez wody śmierci, by korzystać z wody życia. Dlatego dobrze jest, gdy w tę noc odbywa się chrzest. Jest to bowiem najbardziej stosowne miejsce dla udzielania chrztu. Od najstarszej tradycji tak Kościół udzielał chrztu i właśnie podczas tej liturgii przyjmował nowych członków na swoje łono. Liturgia chrzcielna jest istotnym momentem wigilii dla wszystkich którzy w niej uczestniczą ponieważ właśnie wtedy wszyscy obecni ochrzczeni dokonują odnowienia przymierza chrztu świętego trzymając w ręku zapalone świece.

Liturgia nocy paschalnej osiąga swoją pełnię w Eucharystii. Jako sakrament paschalny jest ona sakramentalnym uobecnieniem osoby Chrystusa Zmartwychwstałego. Jest upamiętnieniem ofiary Krzyża i obecności Chrystusa Zmartwychwstałego, który daje siebie na pokarm. Jest to więc jednocześnie uczta Paschalna stanowiąca przedsmak wieczystej paschy.

Procesja rezurekcyjna jest natomiast publicznym obwieszczeniem Zmartwychwstania Pańskiego oraz uzewnętrznieniem się Kościoła, który żyje z tajemnicy Zmartwychwstania sprawowanej w sakramentach.

Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego kończą Triduum Paschalne. Dzień wielkanocny otwiera Oktawę, w której kolejne dni, aż do drugiej niedzieli Wielkanocy obchodzi się jako uroczystości Pańskie.

HELIX_TAGS: