Komentarz do Słowa Bożego

Ml 1, 14b-2, 2b.8-10; 1Tes 2, 7b-9.13; Mt 23, 1-12

W ramach wspólnoty uczniów jest rzeczą ważną, aby dojść do głębokiego doświadczenia Boga. Dla chrześcijanina, który w swej wędrówce wiary doszedł do pełni, rozpoznając w Bogu Ojca, nie jest już konieczne żadne inne pośrednictwo ojcowskie, tak ważne dla osiągnięcia poznania Boga jako Ojca. Ci, którzy mają zadanie pośredniczenia (rodzina, władza, wychowawcy, rodzice, kapłani) nie powinni absolutyzować siebie, lecz powinni prowadzić do celu, do jakiego Bóg ich wzbudził i przeznaczył.

HELIX_TAGS:

Wj 22, 20-26; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40

Pytanie o najważniejsze przykazanie prawdopodobnie uzasadnione jest rygorystyczną i drobiazgową kazuistyką. Rabini sporządzili zbiór 613 przykazań, z których 365 było uważanych za lekkie i sformułowanych negatywnie (nie powinieneś), a 248 było uważanych za ciężkie i sformułowanych pozytywnie (powinieneś). W późniejszym czasie związano liczbę 365 z dniami roku, a liczbę 248 z ogółem części składowych ciała ludzkiego. Mamy tu do czynienia z interesującą symboliką, za pomocą której chce się stwierdzić, że cały człowiek ukierunkowany jest na Boga: czas i przestrzeń, ciało i duch.

Iz 45, 1.4-6
Płacenie podatku cesarzowi rzymskiemu (Rzymianie zajęli Palestynę w 64 r. przed Chr. Za sprawą wojsk najeźdźczych Pompejusza) oznaczało dla Żydów poddawanie w wątpliwość absolutnego prymatu Boga jako jedynego Pana swojego ludu. Pierwsze czytanie z mocą mówi o tym prymacie Boga biblijnego. Za czasów Jezusa istniały różne stanowiska w sprawie tej kwestii. Herodianie i Saduceusze akceptowali płacenie podatków okupantowi.

Iz 5, 1-5
Za pomocą obrazu winnicy Biblia chce wyrazić wielką miłość i ogromną troskliwość Boga względem swego ludu. Obraz winnicy przedstawia także czas mesjański, charakteryzujący się nowym winem, radością zaślubin i udziału w uczcie komunii w Królestwie Bożym. Lud Boży opisany za pomocą tego obrazu – jak również Kościół, my sami, nasza wspólnota – jest wezwany, aby na tę wielką miłość i troskliwość swojego Boga odpowiedzieć przez „przynoszenie owocu”.

Wakacyjny porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00

Liturgia na dziś

Logowanie