„Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania” Statut PZC

Caritas znaczy miłość

W naszej parafii od wielu lat działa Zespół Caritas. Jego zadaniem jest organizowanie pomocy duchowej i materialnej dla potrzebujących parafian i uczestniczenie w akcjach ogólnopolskich w ramach Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Parafialny Zespół Caritas (PZC) liczy 10 członków i 10 wolontariuszy. Przewodniczącym Zespołu jest Ksiądz Proboszcz. Organizacją bieżącej działalności Zespołu kieruje 3-osobowy zarząd. W skład którego wchodzą Prezes, Skarbnik i Sekretarz. Wszystkie funkcje sprawowane są społecznie.

PZC ma pod opieką 30 rodzin, w tym czterdzieścioro dzieci. Są to rodziny w trudnej sytuacji finansowej, samotne matki, osoby starsze i samotne, przewlekle chorzy, bezrobotni. Formy pomocy są zróżnicowane. W zależności od potrzeb podopiecznych, polegają na przygotowaniu do sakramentów świętych, ułatwianiu udziału we Mszy świętej, pomocy dzieciom w nauce, organizowaniu pomocy prawnej i medycznej, ułatwianiu kontaktów z urzędami, poszukiwaniu pracy, udzielaniu zapomóg finansowych, zakupie produktów spożywczych, opału, lekarstw. Caritas prowadzi również punkt wydawania używanej odzieży.

Formacja

Członkowie i wolontariusze Caritas uczestniczą w formacji duchowej organizowanej w parafii i w diecezji, uczestniczą w comiesięcznych mszach świętych i w spotkaniach formacyjnych, a także w rekolekcjach i pielgrzymkach diecezjalnych.

Zarząd w kadencji 2014-2017

Przewodniczący PZC ksiądz Proboszcz Wiesław KAZIMIERUK

Zarząd: Anna KOŁAKOWSKA, Barbara KRÓL, Elżbieta GÓRA