Młodzież

Ruch Światło-Życie

O nas

Członkowie

Do Ruchu Światło-Życie należą zarówno świeccy, jak też księża czy osoby konsekrowane, zarówno żyjący indywidualnie jak również małżonkowie i rodziny, starsi i młodzi. Przynależność do Ruchu dokonuje się na dwa sposoby:

  • poprzez uczestniczenie w formacji permanentnej Ruchu (kolejne lata spotkań Kręgów Domowego Kościoła, spotkania Formacji Permanentnej, comiesięczne oazy modlitwy animatorów, comiesięczne spotkania kapłanów-moderatorów, spotkania diakonii specjalistycznych)
  • poprzez uczestniczenie w formacji podstawowej Ruchu (deuterokatechumenat, pierwsze dwa lata pracy kręgów Domowego Kościoła).

SPOTKANIA CZŁONKÓW RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE W NASZEJ DIECEZJI

Diecezjalne Dni Wspólnoty

Cały Ruch Światło-Życie w diecezji spotyka się na Diecezjalnych Dniach Wspólnoty (I niedziela września, Niedziela Chrztu Pańskiego, zwykle II niedziela czerwca).

Rejonowe Dni Wspólnoty

(zwykle - I niedziela grudnia, III niedziela marca) gromadzą grupy formacyjne z danego Rejonu zależnie od miejsca zamieszkania, lub sposobu prowadzonej formacji (rodziny, deuterokatechumenat chrzcielny).


Spotkania modlitewne w parafiach

Są widoczną formą obecności Ruchu w parafii. Gromadzą zarówno uczestników po formacji podstawowej (małżonkowie, animatorzy, członkowie diakonii) jak i członków grup deuterokatechumenalnych, preoazowych, i niekiedy Oazy Rodzin oraz Oazy Dzieci Bożych. Te spotkania o charakterze "parafialnego dnia wspólnoty" są czasem budowania jedności wszystkich osób związanych z charyzmatem Ruchu Światło-Życie oraz czasem dogodnym do zaproszenia nowych osób. Spotkania te nie są obowiązkowe dla wszystkich uczestników Ruchu. W praktyce łączone ze spotkaniami formacyjnymi parafialnych grup deuterokatechumenalno-ewangelizacyjnych stają się dopełnieniem spotkań tych grup. Dlatego te wspólnoty i grupy często są najbardziej widoczne, jednak Ruch Światło-Życie, to nie tylko propozycja dla młodzieży.

Spotkania formacyjne uczestników Ruchu

Są najbardziej konkretnym świadectwem i potwierdzeniem uczestniczenia w Ruchu Światło-Życie. Odbywają się w rytmie zależnym od osób przeżywających formację.

Kapłani (zarówno rozpoczynający formację Ruchu jak i po formacji podstawowej) uczestniczą raz w miesiącu w spotkaniach kilkugodzinnych. W trakcie miesiąca, w miarę możliwości, spotykają się w rejonie na drugim spotkaniu organizowanym przez moderatora rejonowego.

Małżonkowie (po formacji dwóch lat pracy Kręgów Domowego Kościoła) kontynuują swoją formację w małżeństwie umacnianą comiesięcznym, trzygodzinnym spotkaniem kręgu rodzin. Zasadnicza formacja małżonków dokonuje się w rodzinie, natomiast spotkanie kręgu jest formą nadania kolejnego impulsu, kierunku tej pracy.

Osoby po formacji podstawowej przeżywający uczestnictwo w Ruchu indywidualnie (animatorzy, diakonia) uczestniczą w Oazach Modlitwy, mających charakter stałej formacji:
młodsi (ostatnie lata szkoły średniej, młodsi studenci) raz w miesiącu uczestniczą w Oazie Modlitwy - Szkoła Animatora podzielonej na trzy etapy (stopnie);

starsi (starsi studenci, osoby pracujące zawodowo) uczestniczą w spotkaniach Formacji Permanentnej.

Dodatkowo osoby ze wszystkich powyższych grup uczestniczą w spotkaniach wybranej przez siebie diakonii specjalistycznej.

Małżonkowie (zarówno rozpoczynający uczestnictwo w Ruchu Światło-Życie jak i po formacji podstawowej Ruchu) włączają się w formację Oazy Rodzin. Tam poprzez dwa pierwsze lata pracy w kręgach rodzin poznają duchowość małżeńską. Jest to swoisty deuterokatechumenat prowadzący do odnowy sakramentu małżeństwa.

Uczestnicy grup deuterokatechumenalnych i ewangelizacyjnych (dorośli, młodzież, dzieci) spotykają się w parafiach lub innych ośrodkach na spotkaniach (zwykle cotygodniowych) ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Odrębną grupę stanowią osoby konsekrowane - członkowie zakonów, zgromadzeń, instytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego - żyjący charyzmatem swojego instytutu i tam przeżywający swoją zasadniczą formację permanentną a uczestniczący w Ruchu Światło-Życie poprzez diakonię, czyli posługę na jego rzecz.